Apkrtne

Viesu nams Chill Inn atrodas Berntu dabas parka teritorij. Berntos atrodas Latvijas Republikas galjais rietumu punkts "Zaais stars". 1998. gad tlnieks V.Titns izvietoja etros Latvijas vistlkajos eogrfiskajos punktos simboliskas akmens zmes. Katrai zmei dots savs nosaukums. 1924.gad, ierodoties Berntos, Latvijas pirmais prezidents Jnis akste priecjs par svaigo jras apkrtnes gaisu un teica: "Te jbt krortam!". Pc diviem gadiem eit uzstdja piemias zmi, kur iegravti ie vrdi.
 

Dabas trisma cientjus noteikti saists Berntu dabas parka gleznains takas, prieu mea svaigais gaiss, balto smilu pludmale un Latvijas augstks kpas. Pavisam netlu atrodas Pape, kur ir unikla iespja apskatt savvaas zirgus, taurus un sumbrus. Papes ezera krast uzcelts putnu novroanas tornis, is ezers ir daudzu vietjo putnu ligzdoanas un gjputnu atptas un baroans vieta. Ekskursijas pie savvaas zirgiem notiek visos gadalaikos un tikai Pasaules Dabas fonda gida pavadb! Dodoties ekskursij pie savvaas zirgiem, jrins ar vismaz 1 stundu laika un ap 2 km garu pastaigu.
 
Uz skumu